V portfoliu námi nabízených řešení je možné nalézt jak technologie, které je možné zařadit do kategorie klasických (ionexové nebo membránové technologie pro výrobu napájecí vody v energetice nebo výrobu superčistých vod pro mikroelektroniku, separace a filtrace povrchových vod, biologické čistírny odpadních vod), tak technologie, které využívají moderní postupy a metody (Best Available Technologies). Tyto technologie byly vyvinuty v souladu s politikou udržitelného rozvoje přijatou společností Veolia, tedy s cílem minimálního dopadu na životní prostředí při výrobě i provozu zařízení (volba materiálů, životní cyklus, množství a kvalita odpadů, index dopadu na vodu, uhlíková stopa), minimálních provozních rizik v rovnováze s přijatelnými investičními a provozními náklady.

MemGasTM

Anaerobní fermentace je celosvětově rozšířenou technologií pro čištění odpadních vod, anaerobní stabilizaci čistírenských kalů či zpracování odpadní biomasy. Hlavním produktem je bioplyn, který může být využit pro produkci tepelné a elektrické energie nebo může být zušlechtěn na vyšší energetický standard – biometan. Biometan má ve srovnání s bioplynem flexibilnější využití, neboť je kompatibilní s distribuční sítí zemního plynu, nebo ho lze použít jako palivo pro automobily (bioCNG). Pro zušlechtění bioplynu na biometan lze využít proces membránové separace (MemGasTM).

SulfothaneTM

Desulfurizace bioplynu

Bioplyn je cenným zdrojem obnovitelné energie a čím dál více si získává větší pozornost. Jedná se o hlavní produkt anaerobní fermentace, která patří mezi úspěšně aplikované a rozvinuté technologie pro zpracování organického odpadu.
V závislosti na kvalitě bioplynu je nutné jeho odsíření neboli odstranění sirných sloučenin, které se v bioplynu vyskytují ve formě sulfanu (H2S). Vznik sulfanu a jeho koncentrace v bioplynu je dána typem zpracovávaného substrátu v anaerobní fermentaci. Zvýšená koncentrace sulfanu způsobuje korozi v kogeneračních jednotkách či v kotlích, a tedy výrazně zkracuje životnost dané technologie.

Popis technologie SulfothaneTM

Proces SulfothaneTM se skládá ze dvou kroků. V prvním kroku je využito technologie alkalické vypírky. Ve druhém kroku se alkalický roztok regeneruje pomocí biologického procesu, který využívá aerobní sirné bakterie. Díky této konfiguraci nedochází k problémům ucpávání alkalické vypírky elementární sírou, které se běžně vyskytují v konvenčních alkalických vypírkách. Biologicky produkovaná síra je produkovaná ve vedlejším bioreaktoru s následnou separací pro její potencionální využití jako hnojiva.

Významné prvky technologie

  • Účinnost odstranění H2S až 99 %. Výsledná koncentrace H2S v upraveném bioplynu může být < 25 ppm.
  • Nedochází k naředění bioplynu vzduchem či jinými plyny, a je tedy možné ji zařadit před proces zušlechtění bioplynu bez změny kvalitativních či kvantitativních parametrů bioplynu.
  • Kompaktní dispoziční řešení.
  • Robustní proces vůči fluktuující kvalitě a průtoku bioplynu.
  • Rychlý náběh technologie.
  • Významná úspora spotřeby chemikálií (louh, aktivní uhlí, železité soli) vedoucí k nízkým provozním nákladům.
  • Nedochází k ucpávání alkalické vypírky elementární sírou.