Projekční činnost je nezbytnou součástí přípravy a realizace konkrétních zakázek na klíč, ale je také
efektivním nástrojem pro hledání nových koncepčních řešení a v neposlední řadě přispívá k rozvoji a
zvyšování know-how společnosti. Pro návrh optimálního technického a technologického řešení
využíváme kromě vlastních bohatých zkušeností z více než 25 let práce v oboru úpravy vody také úzké
vazby na divizi VWT v rámci skupiny Veolia. Tým našich zkušených procesních inženýrů tak může
vybírat z velmi širokého portfolia ověřených klasických i moderních kompaktních technologií, konstruktéři zpracovávají různé konstrukční modifikace pro
technologie „šité na míru“, projektanti řeší začlenění do stávající nebo nově budované infrastruktury,
efektivní způsob monitoringu a spolehlivý systém řízení.
V rámci projekční činnosti zpracováváme:
  • Projekty pro stavební povolení a výběr zhotovitele
  • Dokumentaci pro provedení stavby – realizační dokumentaci, POV, POM
  • Výrobní nebo konstrukční dokumentaci
  • Algoritmy pro autonomní řízení, podklady pro vizualizaci
  • Dokumentaci zkoušek
  • Dokumentaci skutečného provedení
Pro projekční a konstrukční práce využíváme standardně nástroje Microsoft® Office, AutoCAD LT ® a
modelování v programu SOLIDWORKS včetně nadstavbových programů.
V případech, kdy zákazník potřebuje podporu při rozhodování o investici do svého zařízení,
zajišťujeme zpracování studií proveditelnosti. Doporučována jsou především řešení, která v souladu
s politikou udržitelného rozvoje skupiny Veolia přinášejí minimalizaci negativních dopadů na životní
prostředí a jsou bezpečná s minimem provozních rizik.
Komplexní studie proveditelnosti zahrnují:
  • Analýzu a podrobné vyhodnocení technického a provozního stavu stávajících technologických procesů
  • Návrh nové technologie nebo optimalizaci provozu stávajících technologických procesů
  • Variantní řešení rekonstrukce/optimalizace úpravny vody, CHÚV a ČOV, vyhodnocení variant z pohledu zajištění požadované kvality upravené vody, z pohledu provozních a investičních nákladů
Pro modelování a návrhy vycházejících z podkladů zákazníka nebo vlastních analýz jsou využívány
bilanční výpočetní programy (PEARL, SIMULO), které využívají specializované návrhové programy
výrobců jednotlivých technologií vyvinutých v rámci skupiny (např. OPADEL, MBBR, Hybas, Biolog,
DigeBil), případně programy renomovaných světových výrobců provozních hmot nebo
membránových separačních elementů (např. IMSDesign, Wave, ROSA, CADIX, LewaPlus). Všechny
tyto nástroje umožní relativně přesnou predikci reálných provozních výkonů a kvality upravené vody
za ustáleného provozu i při očekávaných limitních stavech (složení, teplota), takže je možné
jednoduše ověřit, zda navržená technologie nebo kombinace technologických zařízení splňuje
požadavek zákazníka.
Doplňkovým nástrojem při zpracování studií proveditelnosti je zejména u zakázek týkajících se úpravy
případně recyklace u složitých průmyslových odpadních vod nebo technologických roztoků realizace
testů
na reálných nebo simulovaných vodách a roztocích.
Testování v laboratorním nebo čtvrt-provozním měřítku je využíváno zejména v případech, kdy
neexistují spolehlivá výchozí data pro výběr a dimenzování vhodné technologie, a je třeba ověřit a
potvrdit jejich účinnost z hlediska požadovaných kvalitativních parametrů. Pro laboratorní testy
membránových separačních postupů s tlakovou hybnou silou využíváme kooperací se špičkovými
pracovišti (VŠCHT, MBÚ ČSAV).
Pilotní testy s využitím zařízení nebo komponent standardní velikosti jsou realizovány pro
demonstraci provozní spolehlivosti pro různé provozní stavy a podmínky v reálném místě a mohou
navíc sloužit jako spolehlivý zdroj podkladů pro stanovení provozních nákladů. Máme k dispozici
pilotní UF zařízení v 20´(5,9 m dlouhém) přepravním kontejneru, podobně máme možnost testovat i
jiné technologie, např. ANITA TM MOX, nebo ACTIFLO®. Navíc je možné využít různá zařízení z portfolia
divize Mobile Water Service, případně jiných společností
v rámci skupiny Veolia (např. Idraflot®, MANGAFLO TM ).
Ukázky studií proveditelnosti jsou prezentovány v případových studiích