V oblasti společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje Veolia definovala svoje závazky ve třech hlavních oblastech - péče o světové zdroje, péče o regionální zdroje a péče o naše zaměstnance. Konkrétní činnosti realizované pro jejich naplnění a dosažené výsledky jsou předmětem každoročních zpráv.

Činnost skupiny Veolia je i v České republice ze své podstaty spjata se životním prostředím, proto řadí environmentální oblast mezi své priority v rámci strategie společenské odpovědnosti a snaží se minimalizovat dopad svých činností na životní prostředí v oblasti svých provozních aktivit. VWS MEMSEP v rámci své dodavatelské činnosti nabízí společensky odpovědné výrobky a služby, přičemž jsou zohledňovány požadavky na kvalitu, bezpečnost, respekt k životnímu prostředí a
spolehlivost.

S technickou podporou mateřské společnosti VWS MEMSEP nabízí taková řešení, která jsou svojí zamýšlenou funkcí i způsobem realizace v souladu s principy udržitelného rozvoje (nejlepší dostupné technologie - BAT, nízká energetická náročnost, vysoká výtěžnost, prvky cirkulární ekonomie, minimální uhlíková stopa, snižování nároků na spotřebu vody a minimalizace jejího znečištění). U nových aplikací VWS MEMSEP nabízí v rámci procesu návrhu a vývoje odzkoušení technologií v laboratorním nebo pilotním měřítku, což poskytuje zákazníkům kvalitnější a úplné informace pro jejich rozhodnutí.

U některých typů řešení jsou uplatněny i prvky universálního designu (respekt k zvyklostem zákazníka při rekonstrukcích nebo up-grade technologií, typové technologie s možností záměny klíčových komponent nebo provozních hmot za výrobky jiných dodavatelů, stavebnicové prvky systému řízení, monitorování a vizualizace).

Ve společnosti VWS MEMSEP je zaveden a pravidelně certifikován systém environmentálního managementu (EMS), jehož klíčové součásti a prvky jsou sdíleny se systémem společenské zodpovědnosti (CSR) tak, aby byly zohledněny hodnoty a principy postulované mateřskou společností Veolia. Systém je řízen, monitorován a hodnocen postupy podle Příručky IMS a navazujících směrnic. Ve společnosti VWS MEMSEP jsou pro základní podnikání i v rámci zakázkové činnosti
identifikovány environmentální aspekty vyplývajících z činností realizovaných vlastními pracovníky i externími dodavateli produktů a služeb.

V případě identifikace potenciálně závažného aspektu jsou přijímána opatření pro eliminaci nebo snížení jejich dopadů na klimatické změny, a pro optimalizaci využívání surovin, paliv, energie, vody a dalších zdrojů. V rámci svého podnikání je přímý přínos společnosti VWS MEMSEP k minimalizaci negativních dopadů na ekosystémy (ztráta, zmenšení počtu nebo vymírání druhů a/nebo přírodních stanovišť, fyzické změny v mořském prostředí, úbytek biodiverzity nebo neudržitelné využívání volně žijících živočichů) zejména v nabízení takových technologií pro úpravu vody a odpadních vod, které přispívají ke zlepšení kvality vodních zdrojů a tím i k zlepšení životních podmínek živočichů a rostlin.

Podpora globálních iniciativ nebo opatření, které vytvářejí pozitivní dopad na ekosystémy a biodiverzitu, je organizována nadřazenými úrovněmi organizační struktury. Ve společnosti VWS MEMSEP jsou identifikovány a zvažovány všechny dopady vyplývající z jejích rozhodnutí a činností v oblasti společenské odpovědnosti, stejně jako všechny ty, které můžou ovlivnit
zainteresované strany.