MemGasTM

Anaerobní fermentace je celosvětově rozšířenou technologií pro čištění odpadních vod, anaerobní stabilizaci čistírenských kalů či zpracování odpadní biomasy. Hlavním produktem je bioplyn, který může být využit pro produkci tepelné a elektrické energie nebo může být zušlechtěn na vyšší energetický standard – biometan. Biometan má ve srovnání s bioplynem flexibilnější využití, neboť je kompatibilní s distribuční sítí zemního plynu, nebo ho lze použít jako palivo pro automobily (bioCNG). Pro zušlechtění bioplynu na biometan lze využít proces membránové separace (MemGasTM).

Popis technologie MemGasTM

MemGasSchema

Technologie MemGasTM v sobě skrývá tři hlavní kroky: předčištění bioplynu, kompresi bioplynu a separaci metanu pomocí membrán EVONIK. Proces membránové separace je založen na separaci plynných složek z bioplynu v důsledku rozdílné rychlosti permeace membránou.

Předčištění bioplynu spočívá v jeho sušení a následné adsorpci na aktivním uhlí. Tento krok slouží k odstranění nežádoucích polutantů jako je H2O, NH3, H2S, těkavých organických látek (VOC) či siloxanů. Předčištěný bioplyn je posléze stlačen na 12 – 16 barů a postoupen k membránové separaci. Membránové moduly jsou instalované v patentovaném třístupňovém uspořádání, aby byla zaručena co nejvyšší výtěžnost celého procesu. Výkon každé jednotky MemGasTM je individuálně optimalizován na základě požadavků zákazníka za současného dodržení vhodného poměru mezi investičními a provozními náklady a stávající legislativy.

Výhody MemGasTM

 • Bezpečné a spolehlivé předčištění bioplynu pro zachování integrity membrán.
 • Vysoká výtěžnost metanu (> 99 %) a jeho nízké ztráty.
 • Kapacita membránové jednotky se pohybuje od 30 Nm3/h do 10 000 Nm3/h surového bioplynu.
 • Nízká spotřeba elektrické energie (0,3 – 0,4 kWhel/Nm3 surového bioplynu).
 • Nejsou využívané žádné chemikálie či voda.
 • Rychlý Start / Stop a jednoduchá údržba.
 • Kontejnerové řešení.
 • Rekuperace tepla kompresoru pro zlepšení energetické bilance.
 • Zcela automatizovaný systém se vzdáleným přístupem.

Membrány EVONIK

 • Více než 300 referencí po celém světě.
 • Patentovaný třístupňový proces membránové separace k dosažení výtěžnosti metanu 99 % a vysoké kvality odpadního plynu.
 • Návrhový software pro simulaci výkonu membránové jednotky s různorodou kvalitou bioplynu.

02_Biometan_brosura.pdf