Vztah k zainteresovaným stranám


Jsou určovány konkrétní požadavky společenské odpovědnosti pro každou zainteresovanou stranu
a také kritéria a metody potřebné pro zajištění efektivního fungování a řízení požadavků společenské
odpovědnosti.

Vlastníci, akcionáři, management


Management VWS MEMSEP s ohledem na svou kompetenci vyplývající ze zařazení v organizační
struktuře mateřské společnosti provádí účinné a efektivní řízení s cílem optimální návratnosti
vložených prostředků udržitelným způsobem.
VWS MEMSSEP má stanoveny potřebné mechanizmy a kontrolní systémy zajišťující, že osoby,
které jí řídí, vykonávají své funkce v souladu se závazkem a hodnotami shrnutými v politice
společenské odpovědnosti (odkaz na dokument a v kodexu chování, a také v souladu s hodnotami
jako je čestnost, přísnost a věrnost vůči zájmům akcionářů, investorů, členů a dárců způsobem
slučitelným se zájmy ostatních významných zainteresovaných stran.
Mechanismy a procesy umožňují vypořádání se s dopady rozhodnutí a činností na společnost a
životní prostředí včetně prostředků komunikace se zainteresovanými stranami dotčenými těmito
dopady, včetně informací o opatřeních přijatých k zabránění negativních nedobrovolných nebo
nepředvídatelných dopadů.
VWS MEMSEP respektuje a plně se hlásí k veřejnému závazku mateřské společnosti Veolie
poskytovat spolehlivé, přesné, včasné a relevantní informace široké veřejnosti a zejména
zainteresovaným stranám. Kromě ostatních aspektů informace tento závazek zahrnuje také záležitosti
vztahující se k politice společenské odpovědnosti, jejím cílům a rozsahu jejich plnění, včetně možných
a známých dopadů rozhodnutí a činností organizace na společnost a životní prostředí.

Zaměstnanci

VWS MEMSEP uplatňuje princip rovnosti příležitostí a zacházení bez ohledu na rasu, pohlaví,
mateřství/otcovství, vyznání, politickou příslušnost, osobní vztah, národnost, sociální zázemí,
zdravotní stav, věk, zdravotní postižení nebo jiné osobní vlastnosti. VWS MEMSEP podporuje a
vyžaduje respekt k lidské důstojnosti a odmítá jakékoliv formy chování zahrnující přímé útoky na
lidskou důstojnost, zvláště situace spadající do oblasti sexuálního obtěžování, násilí na pracovišti a
morálního obtěžování.
Je repektováno právo na soukromí.
VWS MEMSEP striktně dodržuje všechny požadavky legislativy spojené s pracovním právem a
soulad je pravidelně zjišťován a hodnocen. Striktně odmítá zneužívání dětské nebo nucené práce.
VWS MEMSEP uplatňuje platovou politiku, která podporuje slušnou životní úroveň všem
pracovníkům
. VWS MEMSEP respektuje platnou legislativu v oblasti pracovního práva týkající se
pracovní doby, odpočinku v týdnu a svátcích i nařízené práce přesčas, dovolené nebo náhrad při
vykonání služebních cest. Nadstavbou je možnost využití různých benefitů v rámci firemního
benefitního program.
V rámci systému BOZP, který je auditován a certifikován, je zajištěna prevence rizik a jejich
integrace do systému řízení
, je zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví a jsou přijímána potřebná
opatření. Jsou hodnocena rizika v BOZP týkající činností, pracovního prostředí v sídle i při realizaci
zakázek
, zabezpečuje bezpečné pracovní prostředí a infrastrukturu, včetně potřebných osobních
ochranných pracovních pomůcek (OOPP). Dále je zabezpečován konkrétní výcvik a školení, jsou
vypracovány a dodržovány postupy pro vyšetření všech incidentů a problémů v BOZP za účelem
jejich minimalizace nebo úplné eliminace.
Vedeni společnosti VWS Memsep respektuje právo zaměstnanců na společné sdružování a
vyjednávání
.
VWS MEMSEP zajišťuje potřebná profesní školení a pomáhá tak zaměstnancům při získávání a
aktualizaci znalostí a dovedností, které mohou zlepšit jejich kariérní vyhlídky.
VWS MEMSEP se zabývá očekáváními a potřebami svých zaměstnanců s cílem o nastolení vhodné
rovnováhy mezi jejich soukromými a pracovními životy v takové míře, aby nebyla narušena
konkurenceschopnost organizace.

Zákazníci, uživatelé a spotřebitelé


Při uvádění výrobků a služeb na trh VWS MEMSEP používá propagaci a reklamu, která respektuje
lidskou důstojnost a ochranu zdraví a bezpečnosti, která není zavádějící a nepodporuje ilegální nebo
nebezpečné chování.
VWS MEMSEP se uchází o zakázky v municipálním i průmyslovém sektoru. Účast ve výběrových
řízeních se řídí principy transparentnosti, pravdomluvnosti, důvěry a dobré víry. V oboru dodávek
technologií pro úpravu vody a odpadních vod panuje v teritoriu působnosti tvrdé konkurenční
prostředí, takže nehrozí zneužívání dominantního postavení.
V předprojektových studiích nebo v rámci svých nabídek poskytuje zákazníkům, uživatelům a
spotřebitelům přesné a úplné informace týkající se:
a) vlastností produktů a služeb (např. zdroj, složení, atd.),
b) cen, rozpočtů, časových rámců, záruk, pojištění a daní.
VWS MEMSEP ctí smluvní parametry dojednané se zákazníky, uživateli nebo spotřebiteli, včetně
legislativou daných podmínek při a po dodávce (záruční doba)
VWS MEMSEP v rámci svých hlavních procesů aplikovaných v zakázkové činnosti zachovává
řádnou důvěrnost ve vztazích se zákazníky (na vyžádání jsou podepisovány smlouvy o mlčenlivosti) a
k respektování důvěrnosti parametrů smluv a osobních dat zainteresovaných fyzických osob.
VWS MEMSEP má zavedeny postupy pro vyřizování, případně pro řešení, návrhů, stížností a námitek
zákazníků. Informace o uplatnění reklamace vyplývají ze smluvních podmínek (realizace větších
zakázek) nebo jsou součástí obchodních podmínek (standardní komponenty).

Dodavatelé výrobků, poskytovatelé služeb a partneři


VWS MEMSEP má zavedeny mechanismy pro podporu principů a požadavků společenské
odpovědnosti v jejím hodnotovém řetězci, se zvláštním zaměřením na přímé dodavatele, na než má
nejsilnější vliv.
VWS MEMSEP realizuje zakázky podle principů transparentnosti, pravdomluvnosti, důvěry a dobré
víry, přičemž je vyloučeno zneužívání dominantního postavení, včetně záležitostí týkajících se
finančních záruk a platebních podmínek.
VWS MEMSEP vytváří a zvažuje společensko-odpovědná kritéria při procesu výběru kvalifikovaných
dodavatelů. Komplexní požadavky na dodavatele z hlediska všech systémů managementu jsou sdělovány
dodavatelům při výběrových řízeních a jsou veřejně přístupné na webových stránkách.
VWS MEMSEP má zavedené mechanismy k zachování řádné důvěrnosti ve vztazích s dodavateli a k
respektování jejich osobních dat.

Státní/veřejná správa


VWS MEMSEP udržuje transparentní vztahy a spolupráci s různými orgány státní/veřejné správy jak
pro svoje základní podnikání (legislativou předepsané úplné a správné informace a podklady týkající
se sociální, zdravotní a pracovní oblasti, bezpečnosti práce, finanční a daňové agendy, odpadového
hospodářství apod), tak pro konkrétní zakázkovou činnost (povolení, dohled notifikovaných osob,
certifikace, bezpečnostní pravidla apod.).
VWS MEMSEP se zdržuje jakéhokoliv nevhodného zasahování do politické sféry.
VWS MEMSEP včas splňuje všechny svoje daňové povinnosti na všech územích, kde působí.

Místní komunita a celá společnost


Vzhledem ke své velikosti, rozsahu svých možností i začlenění v organizační struktuře skupiny Veolia
VWS MEMSEP svým dobrým hospodářským výsledkem a finančními odvody mateřské společnosti
nepřímo podporuje její charitativní projekty a ostatní aktivity, iniciativy a programy orientované na
místní komunitu a celou společnost, s cílem zlepšovat sociální aspekty života v komunitě a přispívat k
trvale udržitelnému rozvoji.
V portfoliu vybraných dodavatelů externích služeb pro VWS MEMSEP jsou velmi často zařazeni
lokální dodavatelé (fyzické i právnické osoby), kteří mohou být při splnění ostatních výběrových
kritérií vybráni do dodavatelského řetězce u konkrétních zakázek (při respektování pravidel férové
hospodářské soutěže a nediskriminace).

Konkurence


VWS MEMSEP zásadně uplatňuje obchodní politiky a strategie, které vylučují praktiky nekalé
soutěže, respektuje majetková práva konkurentů (hmotná i nehmotná), neuchyluje se k neetickým
praktikám a nešíří nepravdivé nebo zavádějící informace o konkurentech.
VWS MEMSEP odmítá uzavírání takových dohod, které nezákonně nebo nevhodně omezují
hospodářskou soutěž (cenové dohody a rozdělování trhu).