Požadavky platné pro všechny organizace a zaměstnance ve struktuře Veolia v oblasti dodržování
platných právních norem jsou formulovány zejména v dokumentech Etický kodex, Protikorupční etický kodex a Kodex
manažerského chování
, který je určený pro řídící pracovníky.
Tyto kodexy slouží jako návod pro běžné činnosti zaměstnanců i pro chování managementu a jeho
rozhodování. Kodexy řeší kategorie jako dodržování právních předpisů, boj proti korupci, předcházení
střetu zájmů, etiku v oblasti účetnictví, mlčenlivost, bezpečnost.
Dokumenty podléhají aktualizaci a jsou dostupné nejen zaměstnancům všech organizačních složek
Veolia, ale i všem zainteresovaným stranám (prostřednictvím webových stránek).
Otázka korupčního jednání případně chování ve vztahu k férové hospodářské soutěži (týká se zejména
výběrových řízení, výběru dodavatelské struktury v zakázkách, partnerství) na úrovni pracovníků s
nejvyšší prioritou v rozhodovacích procesech je řešena v souladu s dokumentem Competetion Law
Compliance Guide
.
Pracovníci finančního útvaru musí respektovat pravidla definovaná zejména a nejenom v dokumentech
Financial Code of Ethics a Procedure for Fraud Reporting.
VWS MEMSEP pro své zaměstnance pravidelně zajišťuje vzdělávání v oblasti dodržování platných
zákonů a dalších právních předpisů.