V oblasti společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje Veolia definovala svoje závazky ve třech hlavních oblastech - péče o
světové zdroje, péče o regionální zdroje a péče o naše zaměstnance. Konkrétní činnosti realizované
pro jejich naplnění a dosažené výsledky jsou předmětem každoročních zpráv.
Činnost skupiny Veolia je i v České republice ze své podstaty spjata se životním prostředím, proto řadí
environmentální oblast mezi své priority v rámci strategie společenské odpovědnosti a snaží se
minimalizovat dopad svých činností na životní prostředí v oblasti svých provozních aktivit.
VWS MEMSEP v rámci své dodavatelské činnosti nabízí společensky odpovědné výrobky a služby,
přičemž jsou zohledňovány požadavky na kvalitu, bezpečnost, respekt k životnímu prostředí a
spolehlivost.
S technickou podporou mateřské společnosti VWS MEMSEP nabízí taková řešení, která jsou svojí
zamýšlenou funkcí i způsobem realizace v souladu s principy udržitelného rozvoje (nejlepší dostupné
technologie - BAT, nízká energetická náročnost, vysoká výtěžnost, prvky cirkulární ekonomie,
minimální uhlíková stopa, snižování nároků na spotřebu vody a minimalizace jejího znečištění). U
nových aplikací VWS MEMSEP nabízí v rámci procesu návrhu a vývoje odzkoušení technologií
v laboratorním nebo pilotním měřítku, což poskytuje zákazníkům kvalitnější a úplné informace pro
jejich rozhodnutí.
U některých typů řešení jsou uplatněny i prvky universálního designu (respekt k zvyklostem zákazníka
při rekonstrukcích nebo up-grade technologií, typové technologie s možností záměny klíčových
komponent nebo provozních hmot za výrobky jiných dodavatelů, stavebnicové prvky systému řízení,
monitorování a vizualizace).
Ve společnosti VWS MEMSEP je zaveden a pravidelně certifikován systém environmentálního
managementu (EMS), jehož klíčové součásti a prvky jsou sdíleny se systémem společenské
zodpovědnosti (CSR) tak, aby byly zohledněny hodnoty a principy postulované mateřskou společností
Veolia. Systém je řízen, monitorován a hodnocen postupy podle Příručky IMS a navazujících směrnic.
Ve společnosti VWS MEMSEP jsou pro základní podnikání i v rámci zakázkové činnosti
identifikovány environmentální aspekty vyplývajících z činností realizovaných vlastními pracovníky i
externími dodavateli produktů a služeb.
V případě identifikace potenciálně závažného aspektu jsou přijímána opatření pro eliminaci nebo
snížení jejich dopadů na klimatické změny, a pro optimalizaci využívání surovin, paliv, energie, vody
a dalších zdrojů. V rámci svého podnikání je přímý přínos společnosti VWS MEMSEP k minimalizaci
negativních dopadů na ekosystémy (ztráta, zmenšení počtu nebo vymírání druhů a/nebo přírodních
stanovišť, fyzické změny v mořském prostředí, úbytek biodiverzity nebo neudržitelné využívání volně
žijících živočichů) zejména v nabízení takových technologií pro úpravu vody a odpadních vod, které
přispívají ke zlepšení kvality vodních zdrojů a tím i k zlepšení životních podmínek živočichů a rostlin.
Podpora globálních iniciativ nebo opatření, které vytvářejí pozitivní dopad na ekosystémy a
biodiverzitu, je organizována nadřazenými úrovněmi organizační struktury.
Ve společnosti VWS MEMSEP jsou identifikovány a zvažovány všechny dopady vyplývající z jejích
rozhodnutí a činností v oblasti společenské odpovědnosti, stejně jako všechny ty, které můžou ovlivnit
zainteresované strany.