Vedení společnosti VWS MEMSEP s.r.o. si plně uvědomuje svou společenskou odpovědnost
za vliv podnikatelských aktivit své organizace na okolí i na procesy uvnitř společnosti, a k této
odpovědnosti se beze zbytku hlásí.
Za hlavní oblasti společenské odpovědnosti považujeme odpovědnost za ochranu zdraví osob
pracujících pro společnost a z pověření společnosti a dále úsilí o minimalizaci negativních vlivů
podnikatelských aktivit společnosti na životní prostředí a v neposlední řadě úsilí o neustálé
zvyšování kvality našich výrobků a služeb.
Vzhledem k zařazení do nadnárodní skupiny Veolia vedení společnosti podniká v rozsahu své
působnosti kroky k naplnění všech jejích postulovaných hodnot, principů a pravidel chování
promítnutých do úsilí o udržitelný rozvoj při hospodárném nakládání s přírodními zdroji,
zachování biodiverzity, do účasti v boji proti změně klimatu, znečišťování životního prostředí a
za zlepšení zdraví a kvality života obyvatelstva.
Politika přístupu k těmto oblastem je předmětem následujících dokumentů prezentovaných na
webových stránkách společnosti:
Politika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Environmentální politika
Politika kvality
Politika společenské odpovědnosti

Společenská odpovědnost však nezahrnuje pouze odpovědnost za rozhodnutí a činy společnosti
samotné, ale také odpovědnost za subjekty pracující pro společnost nebo z jejího pověření. Z
tohoto důvodu je pro společnost důležité spolupracovat pouze s takovými dodavateli, kteří
přijmou svůj podíl na této odpovědnosti, a kteří budou jednat v souladu s uvedenými politikami.
V případech, kdy dodavatel nemá formálně implementován a certifikován některý ze systémů
řízení (systém pro environmentální řízení, systém řízení bezpečnosti, systém řízení kvality,
principy společenské odpovědnosti), jsou povinni dodržovat alespoň minimální požadavky
výslovně uváděné pro každou oblast v dokumentu.