V portfoliu námi nabízených řešení je možné nalézt jak technologie, které je možné zařadit do
kategorie klasických (ionexové nebo membránové technologie pro výrobu napájecí vody v energetice
nebo výrobu superčistých vod pro mikroelektroniku, separace a filtrace povrchových vod, biologické
čistírny odpadních vod), tak technologie, které využívají moderní postupy a metody (Best Available
Technologies). Tyto technologie byly vyvinuty v souladu s politikou udržitelného rozvoje přijatou
společností Veolia, tedy s cílem minimálního dopadu na životní prostředí při výrobě i provozu zařízení
(volba materiálů, životní cyklus, množství a kvalita odpadů, index dopadu na vodu, uhlíková stopa),
minimálních provozních rizik v rovnováze s přijatelnými investičními a provozními náklady.
Pro úpravu procesních nebo pitných vod využíváme:

 • Čiření - pro tento proces jsou nabízeny jednak různé varianty technologie vysokozátěžového čiření ACTIFLO® a jednak technologie MULTIFLO® využívající různě modifikovaných klasických postupů koagulace/flokulace a sedimentace; obě tyto technologie jsou dostupné i v kompaktních „plug and play“ verzích PACK
 • Flotace – zde je nabízena především DAF technologie SPIDFLOW® jak v betonových nádržích pro velké výkony, tak ve formě modulárních jednotek (Spidflow Package Plant) pro menší výkony
 • Filtrace
 1. Pískové (nebo MMF)
 2. Selektivní (např. pro odstranění manganu a arsenu MANGAFLO TM PLUS )
 3. Aktivní uhlí (pro účinnou separaci mikropolutantů Veolia nabízí technologii FILTRAFLO TM CARB)
Pro menší a střední výkony jsou nabízeny tlakové ocelové filtry českých výrobců, jejichž
geometrie je volena podle charakteru filtrovaného média a požadavků na výstupní kvalitu,
pro vysoké výkony zejména v oboru úpravy pitných vod jsou využívány atmosférické
komorové filtry (vždy jako součást stavby). Filtrační hmoty a náplně jsou vybírány od
osvědčených dodavatelů, u kterých je zaručena kvalita produktu (případně jsou poskytnuty
příslušné atesty a certifikáty).
 • Ionexové technologie
 1. Změkčení
 2. Dekarbonizace
 3. Demineralizace na klasických linkách v řazení katex, anex s protiproudým uspořádáním (DOW/Dupont-UPCORE, Lanxess-SCHWEBEBET)
 4. Konečná demineralizace nebo úprava v okruhu čištěné vody na MB
Pro větší výkony jsou využívány ocelové pogumované filtry od českých výrobců, pro menší
výkony jsou využívány sériové filtry (materiál GRP); ve skupině Veolia jsou také nabízena
kompaktní zařízení řady RAPIDE STRATA TM; součástí dodávek jsou i zařízení pro regeneraci a neutralizaci agresivních odpadních vod z regenerace.
 • Membránové technologie
 1. Mikrofiltrace (MF)
 2. Ultrafiltrace (UF)
 3. Nanofiltrace (NF)
 4. Reverzní osmóza (RO)
 5. Elektrodeionizace (EDI, CEDI)
Zařízení membránové separace jsou buď navrhována na míru podle požadavku na výkon a
výslednou kvalitu upravené vody nebo je možné volit dodávku zařízení v kompaktní podobě
(systémy SIRION TM). Pro zařízení vždy využíváme separační elementy od špičkových světových výrobců DOW/Dupont,
Hydranautics/Nitto, Toray, INGE, Lanxess, PureWater Group apod, kteří pro naše návrhy
poskytují kompletní technickou podporu. Volba konkrétního separačního elementu nebo
jeho konstrukčního uspořádání závisí nejen na charakteru upravovaného média a
požadavcích na výslednou kvalitu, ale i na preferencích zákazníka.
 • Doplňkové technologie
 1. Hygienické zabezpečení vody (ozonizace, ÚV lampy, dávkování chemikálií)
 2. Membránové odplynění

Pro čištění odpadních vod využíváme
 • Primární předčištění
 1. Flotace (SPIDFLOW®, IDRAFLOT®)
 2. Usazovací nádrže, lamelové separátory, Čiření (ACTIFLO®, MULTIFLO®)
 • Aerobní technologie
 1. Široká skupina technologií AnoxKaldnes (MBBR TM, BAS TM, HYBAS TM)
 2. MBR (membránový reaktor pracující v aerobním režimu BIOSEP TM)
 • Anaerobní technologie
 1. Anaerobní high-rate reaktory s granulovanou biomasou (BIOTHANE, UASB, EGSB)
 2. AnMBR (anaerobní membránový reaktor MEMTHANE®)
 • Úprava bioplynu
 1. Desulfurizace bioplynu (SulfothaneTM)
 2. Zušlechtění bioplynu na biometan (MemGasTM)
 • Kalové vody
 1. odstranění dusíku ANITA TM Mox
 • Konečné zpracování kalů
 1. Termická Hydrolýza (BIOTHELYS TM, EXELYS TM)
 2. Sušení kalu (BIOCO TM)
 3. Oxidace (ATHOS TM - mokrá oxidace kyslíkem)
 4. Pyrolýza (PYROFLUID TM - fluidní spalování)
 • Terciární dočištění
 1. Filtrace a mikrofiltrace (Hydrotech Drumfilter)
 2. Postdenitrifikační biofiltr BIOSTYR TM
 3. Odstraňování zápachu AQUILAIR™, ALIZAIR™
 • ZLD (Zero Liquid Discharge) – konečné převedení odpadní vody (po odstranění kalů) do formy krystalů
 1. Odpařování
 2. Krystalizace
Pro menší výkony nabízeny odparky EVALED®, pro větší
výkony zařízení HPD® EVAPORATION AND CRYSTALLIZATION.
 • Zpětné využití odpadních vod