Inspired by water

IMSManagement System

Společenská odpovědnostIMS

Integrovaný systém managementu

Požadavky na dodavatele společnosti VWS MEMSEP

Za hlavní oblasti společenské odpovědnosti považujeme odpovědnost za ochranu zdraví osob pracujících pro společnost a z pověření společnosti, úsilí o minimalizaci negativních vlivů podnikatelských aktivit společnosti na životní prostředí a úsilí o neustálé zvyšování kvality našich výrobků a služeb.

Politika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Společnost VWS MEMSEP si stanovila politiku BOZP v souladu se strategií mateřské společnosti SADE CGTH, která je součástí globální skupiny VEOLIA. Vedení společnosti chápe svůj vztah k bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců a osob pracujících z pověření společnosti stejně jako hygienické a ekologické podmínky pro práci, jako jednu z hlavních priorit podnikatelských aktivit společnosti.

Pro vytváření co nejlepších podmínek pro bezpečnou, zdraví neohrožující práci se společnost zavazuje:

 • Zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci jako nedílnou součást plnění pracovních úkolů a systému péče o zaměstnance;
 • Neustále zlepšovat řízení a výkonnost organizace v oblasti BOZP;
 • Integrovat a koordinovat bezpečnostní hlediska ve všech oblastech rozhodovacích a výkonných aktivit a činností jako součást odpovědnosti každého zaměstnance v souladu s organizačním a pracovním řádem;
 • Předcházet, omezovat a snižovat riziko úrazů a poškození zdraví při práci z pověření společnosti;
 • Uplatňovat a soustavně rozvíjet preventivní opatření v daných provozních podmínkách;
 • Vytvářet v souladu s prvním prostředím aktuální soustavu vnitřních předpisů stanovujících kompetence, práva a povinnosti jednotlivých subjektů a jejich vzájemné vazby k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
 • Zajistit soustavné a kvalifikované vyhledávání, hodnocení a minimalizaci rizik, informovat o nich zaměstnance a ostatní zainteresované strany;
 • Zajistit a poskytnout zdroje nezbytné pro naplnění této politiky a cílů BOZP;
 • Trvale podporovat a motivovat všechny zaměstnance k posilování odpovědnosti za vlastní bezpečnost, ochranu zdraví a majetek společnosti;
 • Zahrnovat do systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci všechny zainteresované subjekty;
 • Systematicky dokumentovat, posuzovat, kontrolovat a hodnotit stav, výsledky a systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zajišťovat okamžitou nápravu zjištěných nedostatků. Podporovat výchovu, školení a výcvik zaměstnanců, aby byli způsobilí plnit všechny požadavky na ně kladené;
 • Spolupracovat se zainteresovanými stranami při zvyšování úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prevence vzniku incidentů důsledným využíváním vnitřní i vnější komunikace, propagace a výměny zkušeností mezi těmito stranami.

Minimální povinnosti dodavatele z hlediska BOZP a PO

Dodavatelé společnosti VWS MEMSEP jsou povinni zejména:

 • Stanovit osobu odpovědnou za dodržování legislativy v oblasti BOZP a PO;
 • Dodržovat veškeré požadavky vyplývající ze zákonů, vyhlášek, nařízení a předpisů týkajících se BOZP a PO platných v místě a čase realizace prací pro společnost VWS MEMSEP;
 • Identifikovat rizika v oblasti BOZP a PO pro konkrétní zakázku a předat je prokazatelně ostatním účastníkům stavby, které svojí činností může ohrozit;
 • Důsledným vzděláváním v oblasti BOZP a PO, zajišťováním a správným přidělováním odpovídajících zdrojů trvale minimalizovat rizika ohrožení zdraví při práci;
 • Zajistit, aby činnosti pro zakázku prováděli pouze pracovníci s předepsanou kvalifikací a platným oprávněním či certifikátem, pokud je to pro konkrétní činnost předepsáno;
 • Nastavit a používat postupy pro identifikaci a odstranění případných neshod se zákonnými požadavky z hlediska BOZP.

Environmentální politika

Společnost VWS MEMSEP si stanovila environmentální politiku v souladu se strategií mateřské společnosti SADE CGTH, která je součástí globální skupiny VEOLIA. S touto politikou jsou prokazatelně seznamováni všichni zaměstnanci, je sdělována všem osobám, které pracují pro společnost nebo v její prospěch a je dostupná pro veřejnost v místě sídla společnosti a na jejích webových stránkách.

Tato environmentální politika zahrnuje následující závazky:

 • Trvale zlepšovat svůj environmentální profil;
 • Provádět svou činnost v souladu se všemi platnými právními předpisy (zákony, nařízení vlády, vyhlášky atd.) v oblasti ochrany životního prostředí a kontrolovat jejich plnění;
 • Předcházet, omezovat a snižovat environmentální zátěž ve všech složkách životního prostředí;
 • Zákazníkům nabízet nejlepší dostupná technologická, technická a materiálová řešení, která vedou k minimalizaci emisí CO2 do ovzduší;
 • Efektivně hospodařit s obnovitelnými i neobnovitelnými přírodními zdroji;
 • Udržovat a zlepšovat certifikovaný systém environmentálního managementu (EMS) dle ČSN EN ISO 14001:2005 a provádět opatření nezbytná k naplňování aktuální environmentální politiky;
 • Prohlubovat povědomí všech zaměstnanců v otázkách ochrany životního prostředí se zřetelem na jejich konkrétní činnost;
 • Vyžadovat od dodavatelů, aby respektovali zásady této environmentální politiky a aby se při své činnosti chovali šetrně k životnímu prostředí;
 • Dostatečně komunikovat se zainteresovanými stranami na úrovni ochrany životního prostředí.

Minimální povinnosti dodavatele z environmentálního hlediska

Dodavatelé společnosti VWS MEMSEP jsou povinni zejména:

 • Stanovit osobu odpovědnou za dodržování veškeré platné legislativy v oblasti ochrany životního prostředí;
 • Provádět svou činnost v souladu se všemi platnými právními předpisy (zákony, nařízení vlády, vyhlášky atd.) v oblasti ochrany životního prostředí a kontrolovat jejich plnění;
 • Vyvíjet úsilí o minimalizaci množství odpadu produkovaného při práci pro společnost a zajistit jeho zpracování či likvidaci v souladu s platnou legislativou včetně povinných hlášení a jeho produkci, předání či likvidaci v termínech a způsobem dle platné legislativy (registr ISPOP);
 • Zpracovat registry environmentálních aspektů a havarijní plány pro činnosti prováděné v rámci práce pro VWS MEMSEP a zajistit havarijní připravenost pro případ havárie v průběhu vlastních činností.

Politika kvality

Společnost VWS MEMSEP si stanovila politiku kvality v souladu se strategií mateřské společnosti SADE CGTH, která je součástí globální skupiny Veolia. S touto politikou jsou prokazatelně seznamováni všichni zaměstnanci, je sdělována všem osobám, které pracují pro společnost nebo v její prospěch a je dostupná pro veřejnost v místě sídla společnosti a na jejích webových stránkách. Účelem této politiky je stanovit závazky, jejichž naplňování povede ke zlepšování kvality produktů společnosti, a tím i ke zvyšování spokojenosti zákazníků.

Politika kvality zahrnuje následující závazky:

 • Neustálé zlepšování systému managementu jakosti pro trvalé zvyšování efektivity řízení společnosti a následně jako prostředku k zajištění vedoucího postavení společnosti v oblasti úpravy vody, odpadních vod a technologických roztoků;
 • Zvyšování úrovně služeb poskytovaných zákazníkům;
 • Zvyšování produktivity práce dosažením lepší organizace činností;
 • Důraz na hledání příčin problémů a neshod, na jejich odstraňování a na zavádění preventivních opatření;
 • Zvyšování kvalifikace pracovníků;
 • Budování teamového prostředí;
 • Motivace pracovníků k odpovědnosti za kvalitu vykonané práce;
 • Zvyšování úrovně spolupráce s hlavními dodavateli s cílem zabezpečení vysoké jakosti dodávek jejich výrobků, uzavírání dlouhodobých kontraktů za oboustranně výhodných podmínek;
 • Zlepšování image firmy;
 • Důsledná aplikace platných norem v oblasti ochrany životního prostředí s důrazem na individuální přistup s cílem zlepšit ochranu životního prostředí nad rámec požadovaný legislativou;
 • Sledování vývoje v oboru a využití poznatků při optimalizaci procesů v organizaci.

Minimální povinnosti dodavatele z hlediska kvality:

Dodavatelé společnosti VWS MEMSEP jsou povinni zejména:

 • Stanovit osobu odpovědnou za kvalitu realizovaných dodávek;
 • Dodržovat veškeré platné legislativní požadavky vztažené ke kvalitativním parametrům předmětu dodávky;
 • Řídit se normami a standardy specifikovanými zadáním ve fázi zpracování nabídky a dále smlouvou nebo projektovou dokumentací ve fázi realizace;
 • Definovat a používat postupy pro stanovení cílových ukazatelů kvality dodávky, pro měření kvality dodávky a pro odstranění případných neshod a nedostatků dodávky;
 • Zajistit, aby činnosti pro zakázku prováděli pouze pracovníci s předepsanou kvalifikací a platným oprávněním či certifikátem, pokud je to pro konkrétní činnost předepsáno;
 • Dodat předmět dodávky alespoň ve smluvně definované kvalitě.

Přezkoumání integrovaného systému řízení vedením

Výstupy z přezkoumání integrovaného systému řízení jsou dostupné u představitele vedení pro IMS v sídle společnosti.

V případě zájmu o nahlédnutí do výstupů z přezkoumání IMS za účelem konzultace a komunikace nás prosím kontaktujte na adrese vwsmemsep@memsep.cz

VWS MEMSEP s.r.o - Sokolovská 100/94 - 186 00 Praha 8 - Česká republika - Tel.: + 420 251 561 468