Inspired by water

Environmentální stopaEnvironmental Footprint

Společenská odpovědnostEnvironmentální stopa

Environmentální stopa

VWS MEMSEP je dodavatelem environmentálních služeb zaměřených na dodávku špičkových technologií a inovativních integrovaných řešení pro trvale udržitelný rozvoj svých klientů.

Nové rozhodovací nástroje pro trvale udržitelný rozvoj

Planeta je ze 70 % pokryta vodou, ale pouze 0,7 % ze světových zásob vody představuje nám dostupnou pitnou vodu, jež je navíc geograficky rozložena velmi nerovnoměrně.

V posledních letech roste zájem obcí a významných průmyslových společností o pochopení environmentálních a ekonomických rizik související s problematikou vodního hospodářství.

Pochopení a kvantifikace dopadu na vodní zdroje jsou nezbytné pro zachování udržitelnosti a pro budoucí prosperitu naší planety: za vodu neexistuje žádná náhrada.

Za hranice objemového indexu 

Objem spotřeby vody je velice dobrým ukazatelem pro zvyšování povědomí, ale není dostatečný pro opravdové vyjádření dopadu na vodní zdroj. Skupina Veolia Water proto vyvinula tzv. Index dopadu na vodu, který překonává doposud používané měřící nástroje vycházející z objemu vody. V Indexu dopadu na vodu jsou zohledňovány tři základní prvky:  množství spotřebované vody, míra zatížení vodních zdrojů a celková kvalita vody.

Pokud si vody budeme více vážit, budeme s ní lépe hospodařit

S tímto mottem na mysli se skupina Veolia Water pustila do vývoje nástroje „Opravdová cena vody“, jenž kombinuje tradiční výpočty CAPEX a OPEX s analýzou vodních rizik a finančními dopady.

Bez vody nemůžeme růst

Růst vyžaduje vodu. Přesto je řada vodních zdrojů pod extrémní zátěží. Internetová stránka Growing Blue představuje zdroj dat, jenž nám pomáhá pochopit překážky a nacházet řešení v oblasti vodního hospodářství.

Uhlíková stopa

Rozhodnutí pro řešení s vysokou uhlíkovou účinností zvyšuje nezávislost našich zákazníků na fosilních palivech a chrání je před napětím v oblasti cen energií, vládních nařízení a zdaňování emisí.

Program pro snížení uhlíkové stopy

Veolia zavedla Program na snižování uhlíkové stopy, jenž podporuje inovaci, zrychluje přijímání a rozvoj čistých technologií na úpravu vody a poskytuje našim zákazníkům trvale udržitelná řešení.
Tento program byl implementován napříč celým spektrem podniků společně s postupy, systémy a klíčovými ukazateli výkonnosti, jež zajišťují trvalý rozvoj inovativních technologií navržených tak, aby splňovaly environmentální a finanční cíle našich zákazníků z komunální i industriální sféry.

Kvantifikace emisí, optimalizace procesů

Naše technologie a řešení vyhodnocujeme na základě analýzy celkových nákladů na uhlíkovou stopu v průběhu celé životnosti zařízení a tato data následně využíváme pro rozvoj uhlíkově efektivních, integrovaných řešení na úpravu vody. V souladu s mezními podmínkami členění Scope 1, 2 a 3 dle Mezinárodního panelu pro změny klimatu (IPCC) jsou vzaty v potaz přímé a nepřímé emise skleníkových plynů ekvivalentně vyjádřené v tunách oxidu uhličitého (CO2-eq).

Vytváření odpovědné hodnoty

S komunální sférou i průmyslovými podniky spolupracujeme na tvorbě takových finančních analýz, jež zohledňují přímý a nepřímý ekonomický dopad snížení množství CO2.
Díky investici do řešení s vysokou uhlíkovou účinností jsou naši zákazníci méně závislí na fosilních palivech a nejsou tak vystaveni napětí z důvodu růstu cen energií, vládních nařízení a zdaňování emisí.
Svým závazkem k inovativnímu rozvoji technologií a řešení na úpravu vody šetrných k životnímu prostředí bude skupina Veolia nadále maximalizovat finančního přínos pro každého ze svých zákazníků po celém světě.

Kontakt

VWS MEMSEP s.r.o.

Sokolovská 100/94
186 00 Praha 8
Tel.: + 420 251 561 468

VWS MEMSEP s.r.o - Sokolovská 100/94 - 186 00 Praha 8 - Česká republika - Tel.: + 420 251 561 468