Inspired by water

Právní upozorněníLegal notice

Právní upozornění

Právní upozornění

Tyto webové stránky Vám jsou volně k dispozici (nevztahuje se na tarify za připojení k Internetu) pro Vaše osobní využití v souladu s podmínkami stanovenými níže.

Všeobecné informace 

Webové stránky poskytují informace o společnosti VWS MEMSEP.
Jsou publikovány skupinou VWS MEMSEP:

 • Společnost s ručením omezeným
 • Kapitál 1 000 000 CZK
 • IČ: 41693752
 • DIČ: CZ41693752
 • Údaje o zápisu v OR (obchodní rejstřík): zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3925
 • Sídlo: Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8, Česká republika
 • Telefon: + 420 251 561 468

Manažerem pro publikování je Jérôme GALLARD.

Hostitelem webu je LINKBYNET:

 • SAS (akciová společnost)
 • Kapitál 373 000 €
 • Bobigny RCS (Registr pro obchod a korporace), číslo 430359927
 • Sídlo: Parc du Colombier, 14 rue Jules Saulnier, 93 200 Saint Denis, Francie
 • Telefon: + 33 (0) 1 48 13 00 00 

Omezení odpovědnosti a zřeknutí se záruk

Jako uživatelé těchto webových stránek stvrzujete, že máte schopnosti a prostředky nezbytné k přístupu a užívání těchto webových stránek.

Společnost VWS MEMSEP zpracovává údaje takovým způsobem, aby zajistila, že informace zobrazované na webových stránkách jsou přesné a aktuální, a vyhrazuje si právo kdykoli upravovat jejich obsah, aniž by bylo nutné na to předem upozornit. Společnost VWS MEMSEP však nevydává žádnou záruku ani nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoli případy neodpovídající přiměřenosti, posloupnosti, správnosti, absence chyb, pravdivosti, aktuálnosti, znakům loajality a komerčnosti, kvalitě, platnosti a přístupnosti informací zobrazených na webových stránkách. Každý uživatel plně přejímá rizika spojená s důvěrou, kterou v uvedené informace vkládá. Chybné nebo neúplné informace mohou být případně oznámeny, zejména chyby týkající se typografie a rozložení stránek. V případě, že si všimnete chyby, informujte nás, prosím, o této skutečnosti, abychom mohli zajistit příslušnou nápravu.
Dále je třeba připomenout, že není zaručeno tajemství týkající se posílání zpráv v síti a je zodpovědností každého uživatele přijmout vhodná opatření na ochranu svých osobních údajů nebo softwaru před případným napadením internetovými viry. 

Práva duševního vlastnictví

Prvky tvořící tyto webové stránky (dále jen "obsah"), vytvořené pod vlastním jménem společnost VWS MEMSEP, jsou chráněny francouzskými právními předpisy pro autorská práva, právem ochranné známky, právem průmyslového designu, právem upravujícím nekalou soutěž a obecněji právem duševního vlastnictví. Obsah zejména zahrnuje strukturu, grafická schémata, stejně jako celou řadu dalších prvků a informací, které jsou k dispozici na webových stránkách (texty, články, fotografie, ilustrace, obrázky, značky, loga, videa ...)
Tento obsah patří společnost VWS MEMSEP.
Jakákoli reprodukce, reprezentace, distribuce nebo jiné použití tohoto obsahu jsou zakázané, a to všemi prostředky, v jakékoli formě a za libovolným účelem, pokud společnost VWS MEMSEP neposkytne předchozí explicitní a písemný souhlas.
Každá osoba, která nedodržuje platné právní předpisy, se stává vinnou z přestupku padělání a je odpovědná dle zákonné trestní sazby.

Respektování soukromí – shromažďování osobních údajů a jejich využití

Jako uživatelé webové stránky jste povinni respektovat zákonné právní předpisy, zejména zákonné disponování výpočetní technikou, soubory a svobodami, jejichž porušení je předmětem trestních sankcí.
Jste povinni zdržet se jakéhokoli shromažďování či zneužití zejména osobních identifikačních informací, ke kterým je Vám udělen přístup, a obecně jakékoli činnosti, která by ohrozila soukromí, citlivost, image či dobrou pověst jednotlivce nebo právnické osoby, především společnost VWS MEMSEP. Vyvarujte se jakékoli urážlivé, provokující, zlomyslné, ponižující nebo výhružné zmínce, zprávě nebo textu v libovolném kontextu. 

Osobní údaje

Za účelem plnění Vašich požadavků může být během Vašeho užívání těchto webových stránek nutné, aby společnost VWS MEMSEP shromáždila Vaše osobní údaje zpracované informační metodami (některé informace označené hvězdou jsou nepovinné).

Je Vaší odpovědností zajistit, aby informace, které poskytnete prostřednictvím těchto webových stránek, byly přesné a úplné. Z důvodu monitorování Vaší žádosti očekáváme, že nás budete okamžitě informovat v případě jakékoli změny požadovaných informací.

Webové stránky nejsou určeny k získávání důvěrných informací. Proto, s výjimkou osobních údajů popsaných výše, veškeré Vámi uvedené informace v jakékoli podobě – dokument, data, graf, otázka, návrh, poznámka, apod. – které poskytnete na těchto webových stránkách, nebudou v žádném případě považovány za důvěrné. V důsledku toho každá komunikace z Vaší strany nám dává právo používat, reprodukovat, distribuovat, upravovat a komunikovat uvedené údaje za účelem zpracování Vašeho požadavku.

VWS MEMSEP s.r.o.

Sokolovská 100/94
186 00 Praha 8
Tel.: + 420 251 561 468

VWS MEMSEP s.r.o - Sokolovská 100/94 - 186 00 Praha 8 - Česká republika - Tel.: + 420 251 561 468