Inspired by water

Mohlo by Vás zajímatFocus on

AktualityMohlo by Vás zajímat

Mohlo by Vás zajímat

VWS MEMSEP s.r.o. je partnerem společnosti  AWI pro ČR a SR. 

AWI je lídrem a specialistou  na optimalizaci provozu filtrů s náplní zrnitých materiálů. Firma AWI provádí návrh nových filtračních stanic a rekonstrukci, optimalizaci a modernizaci stávajících filtrů (filtrace vrstvou zrnitého materiálu) používaných při úpravě pitné vody a čištění odpadních vod. 

AWI spolupracuje s projektanty úpravy vody, vlastníky a provozovateli úpraven vod od r. 1978 a mimo jiných společností spolupracuje i se skupinou Veolia. 

                                                           

                                     Drenážní systém Phoenix 

                     Optimalizace výkonu nových a stávajících filtrů

 

Drenážní systém je nejdůležitější pro filtry s náplní zrnitého materiálu. Bez ohledu na velikost filtru nebo uspořádání, je vyvážený průtok prací vody a vzduchu rozhodující pro dosažení maximální filtrační kapacity a prodloužení životnosti filtračního lože.

Drenážní systém Phoenix z nerezové oceli patří mezi nejmodernější systémy, které jsou v současné době k dispozici.

AWI zpracovává návrh optimálního řešení nových i rekonstrukce stávajících filtrů „na míru“, včetně hydraulického testování a zohlednění místních specifických faktorů ovlivňujících hydrauliku. 

Firma disponuje vlastním vývojovým a testovacím pracovištěm - AWI Hydraulic Research and Filter Media Technology Center. 

Drenážní systém je vhodný pro použití v nových i stávajících filtrech a byl využit při optimalizaci provozu u cca 2000 filtrů po celém světě. 

Výhody drenážního systému Phoenix:

  • Distribuce prací vody v rozmezí ± 3% průměrného průtoku filtrační plochou
  • Rovnoměrná distribuce pracího vzduchu, a to i během současného praní vodou a  vzduchem
  • Systém je navržen na míru pro každou aplikaci, na rozdíl od jiných systémů, neexistují žádná omezení z hlediska délky jednotlivých větví
  • Extrémně nízký profil (až 76 mm)
  • Patentovaný výrobní proces, který zamezuje vzniku potencionálních míst úniku filtrační hmoty
  • Nevyžaduje použití podložné vrstvy
  • Nízké investiční náklady
  • Jednoduchá a rychlá montáž, levná instalace
  • Systém se instaluje na ploché dno čímž se snižují investiční náklady u nových filtrů a díky této konfiguraci je velmi vhodný v případě rekonstrukcí stávajících filtrů   

 

Actiflo® Turbo : Čiřič nové generace

Actiflo® je kompaktní technologie, která je určena pro čiření povrchových vod, úpravu procesních vod, čištění městských a průmyslových odpadních vod a čištění dešťových vod. Actiflo® se využívá všude tam, kde je žádoucí zvýšená výkonnost anebo snížení investičních nákladů. Technologie využívá zrnka mikropísku (ActisandTM) jako základ pro tvorbu vloček. Vysoká měrná plocha mikropísku podporuje tvorbu vloček a mikropísek zároveň působí jako zátěž vločky pro rychlou sedimentaci. 

Actiflo™ je ideálním řešením pro recyklaci užitkové vody a předčištění vody pro kotle nebo přídavnou vodu pro chladicí věže. Podobně čistí jakýkoliv typ užitkové vody i většinu průmyslových odtoků.

Actiflo® Turbo je patentovaná nová generace vysokorychlostního kompaktního čiřiče, který zabere velmi malou plochu, proto je ideální jak pro nové stavby, tak pro retrofity.
Jako srdce systému Actiflo® Turbo byl pro zvýšení efektivnosti flokulace vytvořen turbomísič zvaný Turbomix. V něm se vytváří vločky za pomoci mikropísku a polymerů.

Mikropísek podporuje tvorbu masivních vloček, ve kterých funguje jako zátěž, která významně zvyšuje jejich usazovací rychlost. Díky jedinečným vlastnostem takto vznikajících vloček se zátěží ve formě zrn mikropísku bylo možno sestrojit čiřiče, které dokáží pracovat s velmi krátkou dobou zdržení (neboli retence) při vysokých vzestupných rychlostech, přičemž jejich konstrukční řešení je mimořádně kompaktní, takže zabírá až 50x méně prostoru než jiné čiřiče podobného výkonu.

Nádrže a vybavení

Systém Actiflo® Turbo sestává z koagulační nádrže a flokulační nádrže vybavené  turbomísičem Turbomix. Je vybaven hydraulicky optimalizovanou sedimentační nádrží s lamelami a shrabovákem pro stírání dna. Odstředivé čerpadlo přečerpává kal ze dna usazovací nádrže do hydrocyklonu, kde dochází k čištění a obnově mikropísku, který se vrací do procesu.

 

Popis technologie

Po přidání koagulantu surová voda přitéká do koagulační nádrže, kde se intenzivně  promíchává, aby se spustila tvorba vloček.
Voda s koagulantem se poté pouští do flokulační nádrže Turbomix, kam se přidává mikropísek a polymer. Turbomix zajišťuje dokonalé promíchávání, při kterém se vločky uchycují na povrchu zrn mikropísku pomocí polymeru. Přepážky zabraňují víření, takže hydraulické promíchání je díky  Turbomixu dokonalejší a v nádrži je méně mrtvých prostor. Doba hydraulického zdržení v této nádrži je přibližně 3 minuty.

Za flokulační nádrží plně vyvločkovaná voda prochází sérií násoskovitých přepážek, které omezují pronikání turbulence z míchaného prostoru do usazovací nádrže. Tam se vločky zatížené zrny mikropísku rychle usazují na dně, kdežto vyčiřená voda stoupá lamelami vzhůru a přetéká do řady sběrných žlabů.

Kal s mikropískem se shrabovákem  shrnuje ke středové jímce usazovací nádrže.  Odstředivé čerpadlo s gumovou vystýlkou ji čerpá a přepouští do hydrocyklonu. Čerpací energie dodaná čerpáním se v tělese hydrocyklonu přeměňuje na odstředivé síly, čímž se chemický kal odděluje od mikropísku, který má vyšší měrnou hmotnost. Čistý  mikropísek se tak soutřeďuje  na dně hydrocyklonu a znovu se přivádí  do Turbomixu, kde dochází k jeho znovupoužití,  kdežto lehčí kal se vypouští vrchem hydrocyklonu, načež se zahušťuje nebo odváží na skládku.

V jiné variantě je možno přivézt do spodní sekce hydrocyklonu technologickou vodu, čímž se zabrání tomu, aby se část kalu znovu dostávala do procesu.

Obecné vlastnosti dané technologie

Mikropísek funguje jako zátěž vloček, ale navíc také zklidňuje výkyvy působené náhlými změnami průtoku surové vody nebo změnami zatížení, takže technologie Actiflo Turbo pracuje velice stabilně. Jelikož celková doba hydraulického zdržení je krátká – činí řádově jen několik minut - celý proces je možno snadno a rychle optimalizovat. Díky systému Turbomix se snižuje spotřeba elektrické energie a tudíž i provozní náklady. V závislosti na kvalitě přiváděné vody a na požadovaném stupni čištění se vzestupné rychlosti u procesu Actiflo Turbo pohybují od 80 do 150 m/h a u některých specifických aplikací mohou dosahovat až 200 m/h.

Závěr

Díky použití mikropísku je technologie Actiflo Turbo jednouchá na obsluhu. Její provoz je velmi snadný a dokáže účinně vyčistit vody, které obsahují nesnadno odstranitelné složky. Krátké hydraulické zdržení a vysoké vzestupné rychlosti navíc dovolují mimořádně snížit potřebnou plochu, což vede k podstatným úsporám investičních nákladů.
Díky těmto jedinečným vlastnostem je systém Actiflo Turbo nejmodernější  a  nejefektivnější čiřicí proces, který je dnes na trhu dostupný.

Zobrazit

Actiflo Turbo: Ten nejdokonalejší čiřič

Actiflo Turbo: Ten nejdokonalejší čiřič
  
VWS MEMSEP s.r.o - Sokolovská 100/94 - 186 00 Praha 8 - Česká republika - Tel.: + 420 251 561 468